سخنرانی علمی

در راستای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان، سخنرانی علمی با عنوان " چگونگی ثبت فنوتیپ و شجره افراد در برنامه اصلاح...

ادامه خبر

1398/7/17