سخنرانی علمی

در راستای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان، سخنرانی علمی با عنوان " چگونگی ثبت فنوتیپ و شجره افراد در برنامه اصلاح...

ادامه خبر

1398/7/17

سخنرانی علمی

در راستای شناخت و پیشگیری از بیماریها، جهت ارتقاء رعایت اصول بهداشتی و اجرای صحیح برنامه اصلاح نژاد در مرکز، سخنرانی علمی با عنوان...

ادامه خبر

1398/5/13

ارائه سخنرانی علمی

در راستای ارتقاء رعایت اصول بهداشتی و اجرای صحیح برنامه اصلاح نژاد در مرکز، سخنرانی علمی با عنوان "رعایت اصول بهداشتی و امنیت...

ادامه خبر

1398/4/19