محققین هیئت علمی و غیرهیئت علمی
دوشنبه 11 بهمن 1400    
بازدید: 2872
                  
 دکتر سجاد نظری


سمت: معاون پژوهش و فناوری
 مرتبه علمی: استادیار پژوهشی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: sajadnazari13@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر اسماعیل کاظمی


سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه تکثیر و پرورش
مرتبه علمی:غیرهیئت علمی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: esmaeil.kazemi.1986@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس جواد مهدوی جهان آباد


سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه بهداشت و بیماریها
مرتبه علمی:غیرهیئت علمی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: mahdavejavad60@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس محمدسعید گنجور


سمت: کارشناس بخش بهداشت و بیماریها
مرتبه علمی: مربی پژوهشی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: msg_isrc@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس حبیب الله گندمکار


سمت: کارشناس مسئول ژنتیک
مرتبه علمی:غیرهیئت علمی  
تلفن:21-07433262216
ایمیل: gandomkar.habib.gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر رقیه محمودی

سمت:
مرتبه علمی: استادیار پژوهشی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: roghaye.mahmodi@gmail.com 
 
 
 
بیوگرافی علمی