مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج متشکل از سه بخش می باشد
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1899
1- بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی
هدف اصلی این بخش ارزیابی ژنتیکی و افزایش پتانسیل تولید در مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان با بهره گیری از دانش ژنتیک و روشهای جامع علمی اصلاح و نژاد می باشد
از جمله راهبردهای بخش فوق عبارتند از:
1- شناسایی ذخایر پرورشی، نژادهای احتمالی قزل آلای رنگین کمان
2- شناسایی نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در تعیین جنسیت، شناسایی گونه ها و نژادها
3- ارزیابی ژنتیکی مولدین و معرفی مولدین اصلاح شده برای ارتقاء تولید
4- بکارگیری روشهای ژنومیکس و استفاده از ژنهای کاندید مهم اقتصادی در بهبود ژنتیکی ماهیان
5- دستکاریهای ژنتیکی در سطح کروموزومی نظیر تولید ماهیان تتراپلوئید، تریپلویید و تماماً ماده (ژینوژنز) به منظور تولید و معرفی گونه های مقاوم و دارای رشد سریع در آبزی پروری
6- اجرای کارگاههای آموزشی مرتبط با فعالیتهای ژنتیک مولکولی
 
مسوول بخش: دکتر سجاد نظری ، عضو هیئت علمی
کارشناسان: دکتر رقیه محمودی عضو هیئت علمی
دکتر ابوالحسن راستیان نسب عضو هیئت علمی
مهندس حبیب اله گندم کار کارشناس ارشد آزمایشگاه
 

2- بخش زیست فناوری (تکثیر و پرورش)
از جمله راهبردهای بخش تکثیر و پرورش- گردآوری اطلاعات و گزارشات فنی تخصصی و تجزیه وتحلیل آنها- نظام مستمر بر نحوه پیشرفت و حسن اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی- مطاععه وبررسی مشکلات بخش آبزی پروری و برنامه ریزی جهت ارائه پژوهش هی کاربردی- انجام پژوهش های کاربردی در خصوص تغذیه، مهندسی آبزیان، تکثیرو پرورش آبزیان علی الخصوص ماهیان سردآبی- انجام پژوهش های کاربردی در خصوص اصلاح نژاد آبزیان و حفظ ذخایر ژنی آنان- تدوین وبرنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تحقیقات و همچنیین برگزاری دوره های مرتبط با تکثیر و پرورش در این بخش امکان پذیر می باشد.
این بخش با دارا بودن کارشناسان مجرب و با تجربه همچنین وسایل و تجهیزات مدرن و به روز و در جهت تحقق اهداف بخش فعال می باشد .

*پرسنل بخش
1- دکتر سید حسین مرادیان (مسئول بخش)
2- مهندس جواد مهدوی جهان آباد (کارشناس ارشد تکثیر و پرورش)
3- مهندس اسماعیل کاظمی (کارشناس ارشد تغذیه)
4- مهندس عیسی فلاحت (کارشناس ارشد تکثیر و پرورش)
 
 
3- بخش بهداشت و بیماریها
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان با اهداف زیر در مرکز تحقیقات ژننتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج تشکیل شده است:

• تحقیق پیرامون عوامل آلوده کننده و بیماریزای باکتریایی ،انگلی ،قارچی و ویروسی در مراکز تکثیر و پرورش ماهی
• شناسایی عوامل آلوده کننده عفونی در آبهای داخلی و آبگیرها
• مطالعه و تحقیق پیرامون عوامل مستعد کننده بروز بیماریها در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
• بهبود روش های تشخیص، کنترل، پیشگیری و درمان بیماریهای آبزیان
• ارائه روش های مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
این بخش با دارا بودن کارشناسان مجرب و با سابقه همچنین وسایل و تجهیزات مدرن و به روز و در جهت تحقق اهداف فوق فعال می باشد .

پژوهشگران و کارشناسان بخش:
مسوول: مهندس سید عبدالحمید حسینی
کارشناسان: مهندس محمد سعید گنجور ، عضو هیئت علمی و کارشناس بخش
دکتر محمد میثم صلاحی ، کارشناس آزمایشگاه
مهندس محسن محمدپور ، کارشناس بخش