.
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 591
 
علیرضا قائدی
 سمت: ریاست مرکز
مرتبه علمی: استادیار پژوهشی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: aliangler@gmail.com 
 
محمدمیثم صلاحی
سمت: معاون پشتیبانی
مرتبه علمی: محقق غیرهیئت علمی
تلفن: 21-07433262216
ایمیل:mmsalahi.a@gmail.com