.
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2081

  دکتر محمدمیثم صلاحی

سمت: ریاست مرکز
مرتبه علمی: محقق غیرهیئت علمی
تلفن: 21-07433262216
ایمیل:mmsalahi.a@gmail.com
  
 

 دکتر سجاد نظری

سمت: معاون پژوهش و فناوری
مرتبه علمی: استادیار پژوهشی
تلفن:21-07433262216
ایمیل: sajadnazari13@gmail.com