به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دوره آموزشی مجازی بهره برداران پیشرو و کارشناسان بخش کشاورزی با عنوان " شاخص های رفاه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی و ابزارهای سنجش رفاه ماهی در مزرعه " با هدف درک اهمیت تامین رفاه برای ماهیان پرورشی و ارتباط بین تولید پایدار و رفاه ماهی در صنعت آبزی پروری توسط خانم دکتر رقیه محمودی از اعضای هیئت علمی مرکز برگزار گردید . شایان ذکر است در این دوره آموزشی که کارشناسان بخش کشاورزی حضور داشتند مواردی همچون تعاریف شاخص های رفاه، معرفی شاخص های رفاهی، استانداردهای موجود، چگونگی ارزیابی های رفاه ماهی در سطج فرد ، در سطح جمعیت ، در فعالیت های روتین یک مزرعه پرورش ( تراکم، بیهوشی، واکسیناسیون، تغذیه، رقم بندی، انتقال و جابجایی،و ...) چگونگی ارزیابی رفاه مبتنی بر محیط پرورشی ، ارزیابی رفاه در سطح آزمایشگاهی و .... تدریس شد .