به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، پروژه تحقیقاتی " بررسی استحصال تخم به روش پنئوماتیک و دستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان" با کد مصوب 2-88-12-026-000476 در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج توسط خانم دکتر رقیه محمودی با حضور داوران پروژه، آقایان دکتر حسین علی عبدالحی و دکتر مهران جواهری بابلی، ریاست مرکز تحقیقات، معاونین و همکاران تحقیقاتی مرکز و علاقمندان به صورت وبیناری برگزار گردید.
 دکتر محمودی ضمن بیان ضرورت انتقال دانش فنی به صنعت آبزی پروری کشور در راستای افزایش میزان بهره وری موثر، روش پنئوماتیک را به منظور استحصال تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراکز تکثیر کشور پیشنهاد دادند. ایشان ضمن ارائه نتایج پروژه تحقیقاتی خود مزایا این روش نسبت به روش سنتی را، کیفیت و بازماندگی بهتر تخم های تولیدی، افزایش درصد لقاح و تفریخ، کاهش تلفات در مراحل مختلف، محفوظ ماندن موکوس ماهی و در نتیجه مدیریت صحیح تر مولدین در بلند مدت، عدم نیاز به تخصص خاص اپراتور و عدم نیاز به کارگر با تجربه و متخصص تکثیر، عدم نیاز به مرحله بازتکثیر مولدین ، قابلیت استفاده در زمان و مکان های مختلف و همچنین قابلیت استاندارسازی در تمام مراکز کشور ، عنوان نمودند.
شایان ذکر است که این روش برای اولین بار در کشور به منظور استحصال تخم ماهیان استفاده گردیده است و در حال حاضر دانش فنی آن در اختیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور قرار دارد.