به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر رقیه محمودی عضو هیأت علمی این مرکز نسبت به برگزاری دوره مهارتی ترویجی با عنوان "شاخص های ارزیابی رفاه ماهی قزل الای رنگین کمان در مزارع پرورشی " از طریق سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام نمود. در این دوره مفاهیم رفاه و سلامت ماهی قزل الای رنگین کمان ، معرفی شاخص های ارزیابی سلامت ماهی در محیط پرورشی، چگونگی کاربرد آنها توسط کاربر در محیط مزرعه ، نقاط قوت هر شاخص و نیز معرفی شاخص های بررسی وضعیت سلامت و رفاه ماهی در سیستم های متفاوت پرورشی ارائه گردید.