به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، در راستای همکاری و هم افزایی مشترک برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در استان کهکیلویه و بویراحمد و استفاده از ظرفیت ها و امکانات طرفین برای حمایت و ارائه خدمات تخصصی فناوری، نوآوری و کارآفرینی به کاربران و مخاطبان مربوطه در حوزه های موضوعی مشترک، تفاهم نامه دو جانبه ای بین پارک علم و فناوری استان به نمایندگی آقای دکتر محسن فرزین ریاست محترم پارک علم و فناوری استان و مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج به نمایندگی آقای دکتر محمد میثم صلاحی اردکانی ریاست مرکز منعقد گردید. این تفاهم نامه در چهارصفحه ، 9 ماده و 4 تبصره در تاریخ 10/11/1401 تهیه، امضا و مبادله گردید.