به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، نشریه فنی با عنوان القاء تریپلوئیدی در آبزیان ( روش ها و کاربرد ان در آبزی پروری) با نگارش خانم دکتر رقیه محمودی عضو هیات علمی و رئیس گروه بخش آبزی پروری مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و همکاران به رشته تحریر درآمده و انتشار داده شد. این نشریه در مورخه 24/07/1401 با شماره فروست62323 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ثبت گردید.
در این نشریه مکانیسم و نحوه القاء تریپلوئیدی، روش های القاء، عوامل موثر بر موفقیت القاء تریپلوئیدی، القاء تریپلوئیدی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان، ماهی کپور علف خوار، ماهی کپور معمولی، سی باس، تیلاپیای قرمز، تیلاپیای سیاه، آزاد دریای شمال و میگوی سفید، مزایا و معایب پرورش ماهیان تریپلوئید و کاربرد آن در آبزی پروری به منظور بهره برداری کاربران، کارشناسان و پرورش دهندگان آبزیان آورده شده است.