به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، به منظور اجرای طرح کسب دانش فنی تولید انبوه قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی (فاز دو)، نمونه برداری از مولدین قزل آلای رنگین کمان جهت مطالعات ژنتیک مولکولی، ثبت شناسنامه و بانک ژن صورت پذیرفت. این ماهیان از مراکز منتخب 3 استان آذربایجان غربی ، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد بودند. عملیات نمونه برداری پس از بیهوشی ماهیان مولد و علامت گذاری الکترونیکی به روش PIT از بافت باله دمی یا پشتی ماهیان قزل آلای رنگین کمان صورت گرفت. پس از استخراج ژنوم، در فاز دوم طرح تنوع ژنتیکی، میزان خویشاوندی و ژنتیک کمی بچه ماهیان نسل دوم مولدین عاری از عوامل بیماری زای خاص انجام می پذیرند.