به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، در راسـتاي اجراي طرح کسب دانش فنی تولید ماهی قزل آلاي عاري از بیماري (SPF) (طرح کلان تولید انبوه قزل آلاي رنگین کمان عاري از بیماري خاص)، تعداد 18920 عدد تخم چشم زده ماهی قزل آلا رنگین کمان داراي گواهی بهداشتی و قرنطینه اي از اداره کل دامپزشـکی استان کهگیلویه و بویراحمـد در قالب 11خـانواده به همراه شناسـنامه ژنتیکی و مورفولوژي و با وزن کلی1850گرم، به مرکز تحقیقات ماهیـان سـردآبی کشور- تنکابن ارسال گردیـد.
شایان ذکر است در سال 1400 تعداد 217 عدد مولد ماده و نر پلاک گذاری شده، دارای شناسنامه ژنتیکی و با سلامت بالا ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور بهره­ برداری از محصولات دانش­ بنیان حاصل از اجرای طرح کلان ملی فناوری " تولید انبوه قزل ­آلای رنگین کمان عاری ‏از عوامل بیماری زای خاص،از مرکز تحقیقات ماهیـان سـردآبی کشور- تنکابن به مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج منتقل شد.