به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دستنامه فنی کنترل جنسیت در آزاد ماهیان توسط دکتر رقیه محمودی و همکاران (دکتر سلطنت نجارلشگری و دکتر الهام مقصودلو) با شماره 60471 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی ثبت و منتشر گردید . کنترل نمودن جنسیت در ماهیان دارای مزایای مهم اقتصادی است. تکنولوژی های جدید امکان تولید ماهیان تک جنس و یا عقیم را که دارای مزایای متعددی است فراهم می نماید. به طور کلی ماهیان ماده به دلیل ارزش بالای تخم ها و تولید فرزندان نسبت به ماهیان نر با ارزش تر هستند. استفاده از ذخایر ماهیانی که هم تمام ماده باشند و هم عقیم، امکان ایجاد ماهیان نر زودرس را که از نظر اقتصادی نامطلوب هستند، از بین می برد. ماهیان عقیم همچنین ممکن است پتانسیل رشد بیشتری داشته باشند و یا بتوانند با شرایط پرورش مثلا انتقال به آب دریا بهتر خود را سازگار نمایند. در نهایت، تکرار تخمریزی، مانند ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند سود زیادی را تقدیم پرورش دهنده نماید زیرا که مولدین دستکاری شده می توانند تا سالها فرزندان جنس مورد نظر را تولید نمایند.
این راهنما روش‌هایی را ارائه می دهد که می توان از آن برای تولید ذخایر آزاد ماهیان تمام ماده، تمام نر، یا عقیم ( از جمله تریپلوئید) در پرورش آبزیان استفاده نمود. این کتابچه راهنما نه تنها "دستورالعمل" بلکه روش‌ها و نظریه ها را شرح می دهد.