به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، وبینارهای آموزشی " تشکیل جمعیت پایه و طراحی تلاقی در برنامه اصلاح نژاد"، "مروری بر عملکرد برنامه اصلاح نژاد مولکولی و ژنومی ماهیان سردآبی و "بهینه سازی تولید ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان وارداتی"به مناسبت هفته پژوهش به ترتیب توسط دکتر رقیه محمودی، دکتر سجاد نظری و دکترابوالحسن راستیان نسب از محققین و اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج ، برگزار گردید. هدف از برگزاری این وبینارها تشریح مولفه های اصلی یک برنامه اجرایی اصلاح نژاد ماهی با تاکید بر آنچه به عنوان پیش نویس برنامه بهبود ژنتیکی برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران توسط مشاورین فائو و با همکاری متخصصین داخلی از سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تهیه و تدوین شده بود، بیان عملکرد برنامه اصلاح نژاد مولکولی و ژنومی ماهیان سردآبی و اقدام در جهت بهینه سازی تولید ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان از ذخایر ژنتیکی تخم های چشم زده وارداتی بود.