به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، هفتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400 با حضور ریاست، معاون پژوهش و فناوری، روسای بخش ها و محققین بخش های مختلف مرکز بصورت حضوری برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر صلاحی ریاست مرکزضمن خوشامدگویی، موارد تحقیقاتی مد نظر در شش ماهه دوم سال را درخصوص دستور کار جلسه شورای پژوهشی عنوان نمودند. سپس دکتر نظری معاون پژوهش و فناوری مرکز دستور کار جلسه را به شرح زیر عنوان نمودند: بررسی یک طرح و سه پروژه پیشنهادی پژوهشی، مرور رئوس فعالیت های پژوهشی در شش ماهه دوم، بررسی مراحل تکثیر و پروژه SPF، پیگیری مصوبات جلسات پژوهشی قبل. همچنین مقرر گردید تمامی اقدامات لازم درخصوص تکثیر ماهیان مولد قزل آلا و تولید ماهیان تمام ماده با استفاده از ماهیان نر تغییر جنسیت یافته موجود، با توجه به اینکه در سال جاری در دستور کار مرکز قرار دارد، توسط همکاران مرکز انجام گردد. طرح پیشنهادی به همراه پروژه های آن پس از بحث و تبادل نظر به قرار زیر تصویب گردید:
عنوان طرح: "بررسی پتانسیل های آبزی پروری ماهیان سردابی ، ماهیان گرمابی و ماهیان خاویاری در استان کهگیلویه و
بویراحمد (شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران)از طریق مطالعه منابع آبی و عملکرد مزارع نمونه پرورشی
پروژه های زیر طرح نیز به قرار ذیل می باشند:
-ارزیابی حوضه آبریز رودخانه بشار از نظر توسعه آبزی پروری و افزایش ظرفیت پرورش ماهیان سردآبی در استان
کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مطالعات لیمنولوژیکی
- بررسی پرورش و توجیه اقتصادی پرورش ماهیان گرمابی در منا طق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
- ارزیابی و برآورد ظرفیت مناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد ( شهرستان های گچساران و کهگیلویه) جهت
پرورش ماهیان خاویاری( گونه های شاخص) بر اساس مطالعه لیمنولوژیکی و مزارع نمونه پرورشی