به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، وبینار آموزشی "بررسی شبکه های ژنی با کمک داده های ریزآرایهDNA " به مناسبت هفته پژوهش توسط دکتر مرتضوی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، برگزار گردید. در این وبینار ابتدا به معرفی شبکه، اجزای شبکه، ویژگی و مشخه های شبکه پرداخته شد. سپس در مورد انواع شبکه های زیستی هم چون شبکه های هم بیان ژنی، احتمالاتی بیزی، تنظیمی، متابولیکی و سیگنالینگی مطالبی ارائه گردید و ابزارهای مورد نیاز برای استخراج شبکه های ژنی معرفی شد. در قسمت دوم وبینار به معرفی داده های ریزآرایه، چالش های محاسباتی استخراج شبکه از داده های ریزآرایه و روش های جدید محاسباتی و بیوانفورماتیکی معرفی شدند. در پایان نیزکاربرد روش های شبکه محور در مطالعات آبزی پروری و مسیر پیش روی این صنعت توضیح داده شد.