به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، در ادامه مجموعه برنامه های ترویجی، محقق مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج دکتر اسماعیل کاظمی هندبوک ترویجی خود، با عنوان (کارتنوئیدها در آبزیان) را در تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی به چاپ رسانید. این اثردر قسمت رسانه های نوشتاری تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی بخش هندبوک با شماره شابک: 2-983-520-964-978 قابل مشاهده می باشد.
کاروتنوئیدها یکی ازمنابع اصلی تامین رنگ بدن آبزیان هستند. رنگهای مختلف بدن آبزیان با کاروتنوئیدهای خاص و همچنین ترکیبی از مولکولهای پروتئین-کاروتنوئید حاصل میشوند. رنگها عامل مهمی هستند که در زندگی همه موجودات نقشی عمده را ایفا میکنند، رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و تغذیه ای است. کاروتنوئیدها همان پیگمانهای رنگی هستند که در محصولات گیاهی و جانوری یافت شده، ولی فقط گیاهان، قارچها و گروهی از باکتریها و مخمرها آنها را تولید میکنند. این مواد با زنجیره غذایی وارد بدن جانوران میشوند.