به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دوره آموزشی" مدیریت کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی " توسط آقای اسماعیل کاظمی از محققان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردید. چکیده این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد:
مدیریت خوب پرورشی عبارتست از ایجاد محصولی با کیفیت خوب و با روشی استاندارد، بطوری که تلفات ناشی از بیماری ها حداقل باشد و در نتیجه حداقل نیاز به دارو وجود داشته باشد. بدین منظور در یک کارگاه تکثیر و پرورش اقدامات زیر حتی الامکان رعایت گردد.
نمونه برداری منظم و مدون (مولدین، تخم چشم زده، لارو و بچه ماهی)
نمونه برداری منظم آب جهت کنترل کیفی و تغییرات فیزیکوشیمیایی آب
کنترل حمل و نقل و شرایط استاندارد آن
کنترل دقیق کلیه نیازمندی های محیطی