به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی" کاربرد ژنتیک در تکثیر و پرورش آبزیان " توسط دکتر سجاد نظری از محققان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، شهریور ماه 1400به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردید.عناوین و مفاهیمی که در طی برگزاری این دوره آموزشی 36 ساعته به آن پرداخته شد در سه بخش متفاوت از قبیل روش های سیتوژنتیک، مهندسي ژنتيك و روش های نوین اصلاح نژاد به شرح ذیل ارائه گردید:
سیتوژنتیک : مفاهیم، اصول و کاربردهای آن در آبزیان، روشهاي ژنتيك مولكولي و انواع نشانگرهای مبتني بر PCR ، DNA و كاربرد آن در ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك در آبزیان، تکنیکهای انتقال ژن در ماهیان، روش های اصلاح نژاد در آبزیان از قبیل : طراحي برنامه و تعيين اهداف اصلاح نژاد، انتخاب معيار مناسب براي انتخاب، فرآيندهاي اپي ژنتيک، ژن هاي کنترل کننده ي صفات کمي و مکانيسم ژنتيکي صفات- همبستگي بين صفات ، وراثت پذيري، خويشاوندی و ضريب همخوني، ژنتیک جمعیت و محاسبات مربوط به تعادل هاردی-واینبرگ و رانش ژني (Genetic drift).