به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی" روش های نوین آبزی پروری " توسط سید حسین مرادیان از محققان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، مرداد ماه 1400به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردید. این دوره آموزشی با هدف ارائه روشها، تکنولوژی ها و تجهیزات نوین آبزی پروری با تاکید بر ماهی قزل آلای رنگین کمان ارائه شد. در این دوره، روش ها و تکنولوژی های نوین در زمینه تغذیه آبزیان، ضدعفونی سیستم های آبزی پروری، کنترل تکثیر ماهیان سردآبی، متابولیسم ماهی در کیفیت آب، تنظیم pH آب، هوادهی و اکسیژن دهی در پرورش آبزیان و تجهیزات نگهداری تخم ماهی در هچری ارائه گردید.