به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و به نقل از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، با بیان اینکه 3 فقره پروژه بنیادی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج انجام شده، گفت: یک پروژه کاربردی فناورانه، برگزاری یک کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، حضور در 4 کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 9 کارگاه بین المللی داخلی از دیگر دستاوردهای این مرکز به شمار می رود.
دکتر صلاحی، افزود: 7 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 5 نشریه، چاپ 8 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ یک جلد کتاب، چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و چاپ 4 مقاله علمی و ترویجی معتبر، از اقدامات انتشاراتی این مرکز در سال جاری است.
ایشان، با اشاره به مشارکت در اجرای 3 طرح ترویجی در راستای فعالیت های ترویج، عنوان کرد: 240 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 1360 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی، 100 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی، 170 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 16 نفر روز بازدید در عرصه طرح یاوران تولید از دیگر دستاوردهای ترویجی این مرکز محسوب می شود.
وی مهمترین اولویت های پژوهشی این مرکز را اینگونه تشریح کرد: مقایسه رشد نتایج حاصل از تلاقی ماهیان قزل آلای رنگین کمان نر ایرانی با ماده ، ایجاد جمعیت پایه از نژادهای ایرانی قزل آلای رنگین کمان، بهینه سازی انجماد اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان، ارتقای متوسط تولید در واحد سطح با بهره گیری از مکانیزاسیون و...از اقدامات مهم پژوهشی مرکز می باشد.
در ادامه دکتر بهمنی، گفت: خوشبختانه فعالیت های ترویجی بسیار قابل توجهی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج صورت گرفته که جای تقدیر دارد.