به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، آقای صلاحی اردکانی ریاست مرکز، با حضور در مزارع پرورش ماهی قزل آلای استان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات فعالین این بخش اثر بخشی و استمرار اجرای طرح یاوران تولید را بسیار ضروری و مهم عنوان نمودند. از نظر ایشان همکاری و تعامل محققین و کارشناسان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور با بهره برداران صنعت آبزی پروری مهمترین اصل در موفقیت اجرای این طرح می باشد. طی بازدید اخیر ایشان از یکی از مزارع استان، در راستای افزایش تولید و بهره وری ماهی قزل آلا در واحد سطح، شرایط تولید ماهیان تریپلویید و تتراپلویید با همکاری محققین مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مقدمات اجرای این درخواست با همکاری طرفین در دستور کار قرار گیرد.