به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج در تاریخ 99/04/04 در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات های دولت و با توجه به آخرین مصوبه کمیسیون مستندسازی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1398 مبنی بر بازدید از عرصه تحت اختیار مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جهت مستند سازی اموال غیر منقول، هیاتی با حضور آقایان منوچهر میرزایی مسئول گروه مستندسازی دستگاههای دولتی و واگذاری اراضی ملی و دولتی سازمان جنگل ها و مراتع کشور، فرهام جلیلی، برزو حسن پور، کاووس حسن زاده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد، فرجام ناظری مدیرکل امور حقوقی سازمان تات و محسن قدرت بیگی مسئول امور ثبتی و مستندسازی اموال غیرمنقول به نمایندگی از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، عباس توکل مسئول امور قراردادها و مستندسازی و سیامک ایرانپور رئیس دفتر فنی و مهندسی به نمایندگی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از این مرکز بازدید نمودند. ضمن این بازدید پیشنهاد گردید، نظر به اینکه طرح به صورت کامل اجراء و محصور گردیده و هیچگونه معارضی ندارد، در اجرای مصوبه 248 کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری مراتب از طریق سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور گواهی بند (د) ماده 26 آئین اجرایی اموال دولتی اعلام گردد.