به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دوره آموزشی جریان شناسی فکری – سیاسی در ایران معاصر توسط دکتر امیدی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) قم در تاریخ های 27و 28 آذرماه 1398 در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید. این دوره در راستای افزایش معرفت افزایی اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید. در دوره مذکور انواع جریانات اجتماعی و آشنایی با مفاهیم سیاسی حزب، جناح و همچنین نحوه شکل گیری جریانات فکری، فرهنگی و سیاسی، تعریف و در مورد آنها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.