به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج سومین جلسه شورای پژوهشی با موضوع بررسی عناوین اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی از مدیریت شیلات استان در تاریخ 1398/5/13در محل سالن جلسات این مرکز برگزار گردید. هدف از این جلسه اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی زیر بخش شیلات و مورد نیاز بخش اجرائی استان، جهت بررسی توسط کارشناسان مرکز بود. در همین راستا پژوهشگران مرکز عناوین اولویت های تحقیقاتی را بررسی و نظرات کارشناسی خود را در مورد آنها ایراد نمودند. پروژه های تحقیقاتی ارسالی از مدیریت شیلات استان به این مرکز به شرح ذیل می باشد:
1- اصلاح نژاد مولدین و تامین تخم و بچه ماهی سالم با رشد مناسب و عاری از بیماری
2- مقایسه بچه ماهی های حاصله از تخم های چشم زده وارداتی از نظر رشد و مقابله با بیماری
3- کنترل و پیشگیری از بیماری های شایع، رایج و عفونی مزارع پرورش ماهی سردآبی (IPN ,VHS و ...)
4- میزان مصرف آب در مزارع پرورش ماهی و ارتقاء سطح بهره وری آب
5- مطالعات منابع آبی استان و امکان سنجی احداث و توسعه مزارع تکثیر و پرورش ماهی
6- مکانیزاسیون مزارع پرورش و افزایش تولید در واحد سطح
7- ارزیابی و ارتقاء سرانه مصرف ماهی و آبزیان در استان

در پایان جلسه مقرر گردید کارشناسان بخش های مختلف نسبت به بررسی پروپوزال های تحقیقاتی درخصوص موضوعات فوق اقدام و روسای بخش های تحقیقاتی جلسات علمی- فنی را برگزار و نتیجه را به معاونت پژوهشی مرکز اعلام نمایند.