به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج در راستای شناخت و پیشگیری از بیماریها، جهت ارتقاء رعایت اصول بهداشتی و اجرای صحیح برنامه اصلاح نژاد در مرکز، سخنرانی علمی با عنوان " علائم درمانگاهی (ظاهری) بیماریهای عفونی در قزل آلای رنگین کمان )بیماریهای باکتریایی(" در تاریخ 09/05/98 توسط آقای مهندس گنجور با حضور کارشناسان در سالن جلسات مرکز ارائه گردید. در این سخنرانی علمی رایجترین باکتری های بیماریزا در قزل آلا و همچنین برخی از باکتریهای اسید فست و کلامیدیا معرفی شدند. در ادامه خلاصه ای از موضوع مذکور مورد اشاره قرار میگیرد.
عنوان: علائم درمانگاهی (ظاهری) بیماریهای عفونی در قزل آلای رنگین کمان )بیماریهای باکتریایی(
ارائه دهنده: محمد سعید گنجور
در این سخنرانی رایجترین باکتری های بیماریزا در قزل آلا و همچنین برخی از باکتریهای اسید فست و کلامیدیا معرفی شدند و به کمک تصاویر واضح و رنگی بارزترین علائم ناشی از هر بیماری ارائه شد. مهمترین باکتری های معرفی شده عبارت بودند از: ائروموناس هیدروفیلا، ائروموناس سالمونیسیدا، لیستونلا (ویبریو) آنگوئیلاروم، یرسینیا روکری، سودوموناس فلورسنت، فلاوباکتر سایکروفیلوم، فلاوباکتر کولومنار، هافنیا آلوآی، رینوباکتریوم سالمونیناروم و کندیداتوس آرترومیتوس و چند عامل بیماریزای دیگر. بعلاوه، در خصوص برخی از علائم درمانگاهی هر بیماری مثل: تغییر رنگ پوست، ضایعات پوستی و احشایی، نقاط خونریزی دهنده و آسیت بحث شد.