به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، عملیات ساخت و ساز سالن مربوط به طرح ملی اصلاح نژاد در تاریخ 98/5/02 با حضور مهندس ایرانپور مدیر اداره فنی و مهندسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و همچنین پیمانکار مربوطه آغاز گردید.