در راستای ارتقاء رعایت اصول بهداشتی و اجرای صحیح برنامه اصلاح نژاد در مرکز، سخنرانی علمی با عنوان "رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی در مزارع" در روز دوشنبه 17/04/98 توسط آقای مهندس کاظمی با حضور کارشناسان در سالن جلسات مرکز ارائه گردید. در این سخنرانی علمی اصول بهداشتی مزارع بر اساس استانداردهای لازم معرفی شد. در ادامه خلاصه ای از موضوع مذکور مورد اشاره قرار میگیرد.
عنوان: رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی در مزارع
ارائه دهنده: اسماعیل کاظمی
چکیده:
واژه ایمنی زیستی(Bio-security) ازحدود 50 سال پیش وارد صنعت دامپروری جهان شد، ولی در پرورش آبزیان و میگو موضوع جدیدی است. بیوسکوریتی در آبزی پروری را Moss در سال 1998 چنین تعریف کرد:
به مجموعه روش هائی که در مراکز تکثیر و پرورش اعمال میگردد تا آبزیان پرورشی را از ابتلا، شیوع و انتقال بیماری و یا هرنوع شرایط نامطلوب بهداشتی مصون نگهدارد. اما تعریف جدیدی که در سال 2000 در این خصوص(در زیر بخش پرورش دام) ارائه شد موجب تکمیل این تعریف گردید: ایمنی زیستی به مجموعه روش های ضروری گفته می شود که به منظور پیشگیری، مهار و ریشه کنی بیماریهای عفونی واجد اهمیت اقتصادی در دامداری ها بکار گرفته می شود. امروزه در حقیقت بیو سکوریتی در آبزی پروری تلفیق و یا مجموعه دو تعریف بالاست. به عبارتی این واژه ترکیبی از طب پیشگیری،آزمایشات تشخیصی،عملیات ضد عفونی و درنهایت ریشه کنی است که در سطوح مختلف عملیاتی اجرا و پیگیری می شود.
از جمله اقدامات بهداشتی در مزرعه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1-جداسازی کلیه واحدهای تکثیر و پرورش
2- اقدامات بهداشتی شدید برای ورود هر گونه افراد به داخل
3- استفاده از لباس کار مناسب و مخصوص که بصورت منظم ضدعفونی شده باشند
4- استفاده از حوضچه ضدعفونی
5- مدیریت کنترل حیوانات موذی
6- محدودیت حمل و جابجایی وسایل و موجودات زنده
7- تهیه غذا با گواهی بهداشتی از تامین کنندگان معتبر
8- ضدعفونی و فیلتر کردن آب ورودی
9- نظافت، ضدعفونی کردن و خشک کردن وسایل مورد نیاز بعد از کار
10- شستشوی دستها قبل و بعد از انجام کار در مزرعه
11- عدم تماس پرسنل با سایر مزارع
12- حذف سریع تلفات
13- حفظ کیفیت آب و پایش بیماریها