در راستای اجرای طرح اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان دوره های آموزشی دو روزه تحت عناوین "راهنمای امنیت زیستی در آبزیان با تاکید بر مراکز اصلاح نژادماهیان سردآبی"، "عملیات بهینه آبزی پروری ( GAP ) در مراکز اصلاح نژاد ماهیان سردآبی" و "اصول سیستم (HACCP) در مراکز اصلاح نژاد ماهیان سردآبی" در روزهای سه شنبه ٩٨/٠٣/٠٧ و چهارشنبه ٩٨/٠٣/٠٨در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح تژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج برگزار گردید. این دوره ها با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان، با حضور آقایان دکتر عبدی، دکتر مهرابی، دکتر حافظیه، دکتر غفاری و مهندس ایرانپور برگزار گردید. فراگیران این دوره کارکنان مرکز و بخش های خصوصی و پرورش دهندگان ماهی قزل آلا در استان بودند، که با ضوابط بهداشتی ساختمان و تاسیسات پرورش قزل آلا، کنترل بهداشتی آب، برنامه مبارزه با حیوانات موزی و بند پایان، روش های صحیح استفاده از داروهای دامپزشکی و نحوه شستشو و ضدعفونی استخرها آشنا شدند. در بخش دیگری از این جلسه باحضور مدیران بخش های ستادی موسسه و ریاست و معاونین محترم مرکز، پیرامون مولدین و بچه ماهیان موجود و انتقال جمعیت های مزارع پرورشی خصوصی به مرکز اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان در یاسوج و همچنین آماده سازی سالن قرنطینه بر اساس شاخص های ایمنی زیستی و HACCP بحث و تبادل نظر انجام شد.