جلسه شورای تحقیقات استان به منظور تصویب پروژه های پیشنهادی، درتاریخ ۹۷/۱۱/۱۰ با حضور کارشناسانی از سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین از مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی برگزار گردید که در این جلسه پروژه های پیشنهادی مرکز توسط کارشناسان حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در پایان، پروژه های برتر مورد تصویب قرار گرفت.